Chương trình học

25 Dec

Vinalearn English Language Center cho lớp lá (5 - 6 tuổi)

Nói những câu đơn giản với sự hướng dẫn của giáo viên   

25 Dec

Vinalearn English Language Center cho lớp chồi (4 - 5 tuổi)

Học những bài hát và hát theo giáo viên

25 Dec

Vinalearn English Language Center cho lớp mầm (3 - 4 tuổi)

Hiểu nghĩa của từ và phát âm đúng

07 Oct

Lịch sinh hoạt khối mầm tháng 10 năm 2016

 Lịch sinh hoạt khối mầm tháng 10 năm 2016

07 Oct

Kế hoạch tháng 10 năm 2016 lớp thỏ

Kế hoạch tháng 10 năm 2016 lớp thỏ

07 Oct

Lịch sinh hoạt khối chồi tháng 10 năm 2016

Lịch sinh hoạt khối chồi tháng 10 năm 2016

07 Oct

Lịch sinh hoạt khối lá tháng 10 năm 2016

Lịch sinh hoạt khối lá tháng 10 năm 2016

17 Sep

Tài liệu lớp lá MY FIRST ENGLISH ADVENTURE

Tài liệu lớp lá MY FIRST ENGLISH  ADVENTURE

17 Sep

Tài liệu lớp mầm MY FIRST ENGLISH ADVENTURE

Tài liệu lớp mầm MY FIRST ENGLISH ADVENTURE

17 Sep

Tài liệu lớp chồi MY FIRST ENGLISH ADVENTURE

Tài liệu lớp chồi MY FIRST ENGLISH  ADVENTURE